Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ERASMUS+

03/11/2014

Το πρόγραμμα ERASMUS+  αποτελεί τη συνέχεια των προγραμμάτων ""Διά Βίου Μάθηση"" (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius και Grundtvig), ""Νεολαία σε Δράση"" και των διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa και Edulink) της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ERASMUS+, που αφορά τις χρηματοδοτήσεις της χρονικής περιόδου 2014 - 20, είναι 14,7 δις. euro.  Το 2014, θα διατεθούν 1,736 δις. euro σε δράσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, στην ενίσχυση των δράσεων για τη νεολαία, καθώς και στην προαγωγή του αθλητισμού.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα