Νέα πρωτοβουλία για αποτελεσματικότερες δημόσιες συμβάσεις προμηθειών

01/11/2017

Στις 3 Οκτωβρίου,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μία σειρά μέτρων που αποβλέπουν στην καθιέρωση σύγχρονων και αποτελεσματικών διαδικασιών στη διάθεση των δημόσιων κονδυλίων, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μίας ενιαίας αγοράς δημόσιων συμβάσεων και τη στήριξη των επενδύσεων στο εσωτερικό της Ε.Ε.. Με την εφαρμογή των ενωσιακών οδηγιών οι δημόσιοι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα  να επιλέξουν τις πλέον συμφέρουσες προσφορές, με βάση τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας που μπορεί να περιλαμβάνει κοινωνικά, περιβαλλοντικά ή άλλα ποιοτικά κριτήρια.περισσότερα