Νέο κανονιστικό πλαίσιο για την καλλιέργεια των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών Γ.Τ.Ο.

02/02/2015

Στις 13 Ιανουαρίου, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τους κανόνες που θα διέπουν την καλλιέργεια των Γ.Τ.Ο. στην Ε.Ε..  Με το νέο κανονισμό, παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια των Γ.Τ.Ο., σε μέρος ή το σύνολο της επικράτειάς τους για λόγους κοινωνικοοικονομικούς, χωροταξίας, γεωργικής πολιτικής ή δημόσιας τάξης. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (E.F.S.A.) θα συνεχίσει να εκφέρει γνώμη για την επικινδυνότητα ή καταλληλότητα των Γ.Τ.Ο. αναφορικά με τη δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον.

περισσότερα