Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης Ε.Τ.Α.

26/05/2014

Στις 7 Μαΐου 2014, το Συμβούλιο των Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. υιοθέτησε μέτρα που αποβλέπουν στη διευκόλυνση των διαδικασιών για την οικονομική στήριξη των κρατών μελών και των περιφερειών που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές. Για αυτό το σκοπό, κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020), το Ε.Τ.Α θα διαθέτει 500 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση θα είναι είτε κράτη μέλη των οποίων οι απώλειες από καταστροφές ξεπερνούν το 0,6% του Α.Ε.Π., είτε περιφέρειες με αντίστοιχες απώλειες που ξεπερνούν το 1,5% του περιφερειακού Α.Ε.Π..

Περισσότερα