Καθοριστική η συμβολή των Ευρωπαϊκών πόλεων στην ανάπτυξη της Ε.Ε.

01/12/2014

Το ""Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Εδαφική Ανάπτυξη και Συνοχή"" δημοσίευσε τα τελευταία στοιχεία αναφορικά με το ρόλο που διαδραματίζουν οι αστικοί χώροι, ως κέντρα παραγωγής υπηρεσιών, έρευνας και καινοτομίας, στην οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε.. Από τα στοιχεία απορρέει ότι τα αστικά κέντρα, είτε με τη μορφή των πόλεων, είτε με τη μορφή διευρωπαϊκών δικτύων, είτε με αυτή των μητροπολιτικών περιφερειών, αποτελούν σύγχρονους πόλους ανάπτυξης που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και στην αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως η αυξανόμενη φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας.

περισσότερα