Δημιουργία συμβουλευτικής πλατφόρμας για τη χρήση των χρηματοπιστωτικών μέσων

02/02/2015

Στις 19 Ιανουαρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα «fi-compass», προκειμένου να ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα διαθέτουν τους διαρθρωτικούς πόρους με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων.  Η πλατφόρμα θα παρέχει ενημερωτικό υλικό και διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης στις διαχειριστικές αρχές και στους δικαιούχους. Επίσης, προβλέπεται ότι στο τέλος του 2015, θα παρέχει υποστήριξη στις διαχειριστικές αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  με σκοπό τη διαμόρφωση κοινών διευρωπαϊκών επενδυτικών προτεραιοτήτων.

περισσότερα