Αναθεώρηση του κανονισμού για τις βιολογικές καλλιέργειες

01/10/2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση του κανονισμού για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Η πρωτοβουλία αποβλέπει στην απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου και στον εναρμονισμό του κλάδου των βιολογικών προϊόντων με την νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική. Με αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα ενισχυθεί η ζήτηση των βιολογικών προϊόντων, θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και θα αναδειχθούν οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιολογικής παραγωγής. 

Περισσότερα