Μειώνονται οι διαφορές μεταξύ των Κρατών Μελών στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας

01/04/2014

Σύμφωνα με τον Πίνακα Επιδόσεων της Ένωσης Καινοτομίας, που παρέχει μία συγκρητική αξιολόγηση συνοψίζοντας τις επιδόσεις 25 δεικτών ίσης βαρύτητας, η Σουηδία διαθέτει το σύστημα καινοτομίας με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ε.Ε., ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Γερμανία και τη Φιλανδία. Η Βουλγαρία, η Λεττονία και η Ρουμάνια είναι οι χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις, ενώ η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των χωρών με μέτριες επιδόσεις. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι επιδώσεις καινοτομίας μεταξύ των κρατών μελών μειώνονται εκ νέου, αλλά με ιδιαίτερα αργό ρυθμό. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Η.Π.Α. και η Νότια Κορέα υπερέχουν τόσο της Ε.Ε. (κατά 17%) όσο και της Ιαπωνίας (κατά 13%).

περισσότερα