Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος «ERASMUS+»

01/12/2014

Με τη νέα πρόσκληση, η Επιτροπή επιδιώκει την υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και τη βελτίωση των πολιτικών που εφαρμόζονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Συγκεκριμένα, θα διαθέσει 15 εκατ. euro σε δράσεις που θα αφορούν στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε μειονεκτικές ομάδες, στην αναβάθμιση της ποιότητας στη διδασκαλία και στην επαγγελματική κατάρτιση, στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 2 εκατ. euro για την ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στο δημοκρατικό βίο. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2015.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα