Θέσπιση νέου χρηματοδοτικού εργαλείου για την καινοτομία

18/07/2014

Στις 12 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρουσίασαν το πρόγραμμα ""InnovFin - EU finance for innovators"" που θα διαθέσει 24 δις ευρώ, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία. Βασική προτεραιότητα του νέου προγράμματος είναι η παροχή εγγύησης προς τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, για την κάλυψη μέρους των τυχών ζημιών τους από την δανειακή χρηματοδότηση μεγάλων καινοτόμων έργων, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των μειζόνων κοινωνικών προκλήσεων και συνάδουν με τη στρατηγική ""Ευρώπη 2020"".

Περισσότερα