Νέος κανονισμός για τη στήριξη των βιολογικών προϊόντων

01/04/2014

Στις 24 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο κανονισμό αναφορικά με τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Η νέα πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας και προτείνει σειρά μέτρων που αποβλέπουν στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, στην ενθάρρυνση της βιολογικής παραγωγής και στη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των ελέγχων, την καθιέρωση ενός συστήματος ομαδικής πιστοποίησης των μικροκαλλιεργητών, την εισαγωγή επιπρόσθετων διατάξεων για τις εξαγωγές των βιολογικών προϊόντων, καθώς και την απλούστευση της νομοθεσίας, ώστε να μειωθεί το διοικητικό κόστος.

περισσότερα