Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τoν παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό

01/04/2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε 14 νέες δράσεις που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές. Η στρατηγική αποσκοπεί στη διαφύλαξη της φυσικής και της πολιτιστικής  κληρονομίας των παράκτιων περιοχών, στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, καθώς και στην προώθηση διακρατικών και διαπεριφερειακών συμπράξεων. Συγκεκριμένα, προτείνει μέτρα όπως η προώθηση στρατηγικών για την πρόληψη των αποβλήτων και τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων, η ανάπτυξη του οικοτουρισμού και η δημιουργία ενός διαδικτυακού οδηγού προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις.

περισσότερα