Νέα μέθοδος ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε.

01/12/2014

Την 1η Νοεμβρίου, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισσαβώνας, τέθηκε σε ισχύ το νέο σύστημα για τη λήψη των αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο εξής, για να επιτευχθεί η ειδική πλειοψηφία θα εφαρμόζεται το νέο σύστημα διπλής πλειοψηφίας, δηλαδή, θα είναι απαραίτητο να συμφωνούν τουλάχιστον το 55% των κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της Ε.Ε.. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο δεν αποφασίζει επί προτάσεως της Επιτροπής, η ειδική πλειοψηφία πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον το 72% των κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού. Με αυτό τον τρόπο, εκτιμάται ότι θα περιοριστεί η δυνατότητα άσκησης βέτο σε αποφάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, την οικονομία και τα χρηματοδοτικά ζητήματα. Επιπλέον, το σύστημα ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία επεκτείνεται σε νέους τομείς όπως η κοινή πολιτική σε θέματα ασύλου, ο πολιτισμός ή ο αθλητισμός.

περισσότερα