Οι τοπικές αρχές καλούνται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

01/04/2014

Στις 19 Μαρτίου 2014, η κα Connie HEDEGAARD, αρμόδια Επίτροπος για τη «Δράση για το Κλίμα», παρουσίασε την πρωτοβουλία ""Mayors Adapt"", που αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας του «Συμφώνου των Δημάρχων» και  έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στην εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στο μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να την ενσωματώσουν στα υφιστάμενα σχέδια δράσης τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται η πραγματοποίηση εκθέσεων προόδου ανά διετία.

περισσότερα