Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

26/05/2014

Στις 16 Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του νέου Ταμείου για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την Αλιεία. Τα επόμενα έξι χρόνια, το Ταμείο θα διαθέσει 6,5 δις ευρώ σε δράσεις που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, στην ανάπτυξη των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας, στην ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης των νέων στον αλιευτικό τομέα. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση της κατασκευής αλιευτικών, αλλά ο αποτελεσματικός εξοπλισμός τους και ο εκσυγχρονισμός τους με κινητήρες φιλικούς προς το περιβάλλον. Ο νέοι κανόνες επιλεξιμότητας για τις χρηματοδοτήσεις θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Περισσότερα