Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του θερμαλισμού

02/10/2015

Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπέβαλε το σχέδιο "Βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των ιαματικών πηγών". Προβλέπεται να διατεθούν 1.8 εκατ. ευρώ για την ανταλλαγή εμπειριών και την κατάρτιση Σχεδίων Δράσης που θα αποβλέπουν στη βελτίωση των τουριστικών υποδομών και των παρεχόμενων θεραπευτικών υπηρεσιών, στην υποστήριξη των ΜμΕ, καθώς και στην ενθάρρυνση των επενδυτικών συμπράξεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Για την υλοποίηση του σχεδίου, η ελληνική Περιφέρεια θα συνεργαστεί με περιφερειακές και τοπικές αρχές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και αναπτυξιακούς φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.

περισσότερα