Η Π.Ε.Δ.Α. προωθεί την εφαρμογή Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

01/04/2014

Στις 20 Μαρτίου, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του σχεδίου ""Green Twinning"", που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο. Για την υλοποίηση του σχεδίου, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) συνεργάστηκε με 10 φορείς από 6 ευρωπαϊκά κράτη προκειμένου να ανταλλάξει τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με την εφαρμογή Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.). Για το σκοπό αυτό, διατέθηκαν 1.010.806 ευρώ σε δράσεις που αφορούν στην καταγραφή και ανάλυση των αναγκών των δήμων, στην αξιολόγηση των υφιστάμενων Σ.Δ.Α.Ε.,  στη σύναψη συμφωνιών αδελφοποίησης, καθώς και στη δημιουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου ""help desk"" που παρέχει τεχνική υποστήριξη σους ευρωπαϊκούς δήμους.

περρισσότερα