Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.

11/05/2018

Στις 2 Μαΐου, η Επιτροπή πρότεινε την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού 1.135 δισ. ευρώ για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-2027). Ο προϋπολογισμος αντιστοιχεί στο 1,11% του ΑΕΠ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. και είναι συγκρίσιμος με αυτόν της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2021-2027). Στην πρόταση προβλέπεται μείωση των κονδυλίων για την Κοινή Γεωργική Πολιτική και για την Πολιτική Συνοχής, ενώ αντίθετα θα αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας, της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, της έρευνας, της νεολαίας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής δράσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο σεβασμός στο κράτος δικαίου προτείνεται ως αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή ενωσιακών χρηματοδοτήσεων και ότι θεσπίζονται δύο νέα δημοσιονομικά μέσα με στόχο τη Στήριξη των Μεταρρυθμίσεων και τη Σταθεροποίηση των Επενδύσεων.