Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα LIFE

11/05/2018

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και στοχεύει στην εφαρμογή της Ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2018 είναι 397 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 317 εκατ. ευρώ  θα διατεθούν σε δράσεις που θα αφορούν στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, στην αποδοτικότητα των πόρων, στην ανάπτυξη βιώσιμων περιβαλλοντικών πολιτικών, στην εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων διακυβέρνησης, καθώς και σε ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Τα υπόλοιπα 80 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε έργα που στοχεύουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση.