Περισσότερα κονδύλια για τη νεολαία και την ανάπτυξη το 2017

28/12/2017

Την 1η Δεκεμβρίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το επόμενο έτος. Σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό, η μείωση της ανεργίας των νέων και η στήριξη των ΜμΕ εξακολουθούν να αποτελούν βασική πολιτική προτεραιότητα της Ε.Ε.. Για αυτό το λόγο, το 2017, επιπλέον των  δαπανών που προβλέπονται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-20), θα διατεθούν 500 εκατ. ευρώ για την απασχόληση των νέων, καθώς και άλλα 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση προγραμμάτων όπως το COSME, το PROGRESS, το Erasmus+, και το EURES, που αποβλέπουν στην ανάπτυξη και στην προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα και η Ιταλία απείχαν από την ψηφοφορία του νέου προϋπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λόγω της μείωσης των προβλεπόμενων δαπανών που αφορούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και του ασύλου.

Περισσότερα