Απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια από την Ε.Ε., προκειμένου να πετύχει τους στόχους της, για το κλίμα

07/01/2018

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνει ότι η Ε.Ε., με βάση τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεν θα πετύχει το βασικό στόχο που έχει θέσει για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-20) και αφορά στη διάθεση του 20% των πόρων της σε δράσεις για το κλίμα. Διαπιστώνει ότι το ποσοστό που έχει διατεθεί στη δράση για το κλίμα είναι 18,9% και εκτιμά ότι για να υλοποιηθεί ο παγκόσμιος στόχος του 20%, πριν το 2020, θα πρέπει την επόμενη τριετία το ποσοστό της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής να φτάσει κατά μέσο όρο στο 22% του προϋπολογισμού της Ε.Ε..

Για αυτό το σκοπό, απαιτείται η ενίσχυση των προσπαθειών της Ε.Ε. στις χρηματοδοτήσεις που παρέχει στον κοινωνικό, αγροτικό και αλιευτικό τομέα.

Περισσότερα