Μειώνεται ο κίνδυνος φτώχειας για τους πολίτες της Ε.Ε.

20/10/2017

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της EUROSTAT, το 23.4% του πληθυσμού της Ε.Ε. αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί κατά 1.6% την τελευταία τετραετία και η περαιτέρω μείωσή του αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020".
Οι καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στην Τσεχία (13,3%), Φιλανδία (16,6%) και Δανία (16,7%), ενώ οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό κινδύνου είναι η Βουλγαρία (40,4%), η Ρουμάνια (38,8%) και η Ελλάδα (35,6%).
Στην Ελλάδα, το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας έχει αυξηθεί από 28,1% (2008) σε 35,6% (2016). Είναι αξιοσημείωτο ότι η πρόσβαση στις κοινωνικές δομές πρόνοιας δεν έχει μεταβληθεί, ενώ αντίθετα τα εισοδήματα των νοικοκυριών έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη πρόσβαση των πολιτών στα καταναλωτικά αγαθά.

Περισσότερα