Σημαντικές οι δευτερογενείς επιδράσεις των χρηματοδοτήσεων της Πολιτικής Συνοχής

27/12/2018

Σε πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα των διαρθρωτικών χρηματοδοτήσεων δεν περιορίζονται στα κράτη αποδέκτες, αλλά έχουν θετικές δευτερογενείς επιδράσεις και σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες. Η μελέτη εκτιμά ότι το 21% των χρηματοδοτήσεων της Πολιτικής Συνοχής έχουν δευτερογενείς επιδράσεις σε τομείς, όπως το περιβάλλον, οι μεταφορές, η έρευνα και η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 1/3 των επιδράσεων αφορά τρίτες χώρες, ενώ τα 3/4 αφορούν στα κράτη μέλη και κυρίως στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, και στην Ολλανδία.

Περισσότερα