Η Π.Ε.Δ.Α. προωθεί την ενσωμάτωση των μεταναστών

01/03/2019

Στο πλαίσιο του προγράμματος AMIF, η Π.Ε.Δ.Α. υπέβαλε πρόταση που αφορά στη δημιουργία ενός διευρωπαϊκού δικτύου για την καλύτερη ενσωμάτωση υπηκόων από τρίτες χώρες και έχει ως απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των φαινομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Προβλέπεται η διάθεση 2 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα συμβάλλουν στην ανταλλαγή και διάδοση βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τη στέγαση των μεταναστών, την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής τους. Η υλοποίηση της πρότασης θα διαρκέσει 36 μήνες με τη συμμετοχή 19 φορέων από 9 Κράτη-Μέλη.

Περισσότερα