Το περιβάλλον στο επίκεντρο της πολιτικής δράσης της Ε.Ε.

03/05/2019

Στο έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προς μία βιώσιμη Ευρώπη έως το 2020», η προστασία του φυσικού κεφαλαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με αυτή την πρωτοβουλία, η Επιτροπή ευελπιστεί ότι θα διαμορφώσει μία νέα αναπτυξιακή στρατηγική με επίκεντρο την περιβαλλοντική πολιτική, που θα στοχεύει στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, στην υπεύθυνη παραγωγή/κατανάλωση γεωργικών προϊόντων, στη χρήση των φιλικότερων προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ρόλος των παραδοσιακών πολιτικών της Ε.Ε., όπως η Πολιτική Συνοχής και η Κοινή Αγροτική Πολιτική, είναι περιορισμένος στη νέα προσέγγιση για μία βιώσιμη Ευρώπη.

Περισσότερα