Σταθερή η δέσμευση της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας

03/05/2019

Στις 15 Απριλίου, η Ε.Ε. έκανε τον απολογισμό των ενεργειών της για τη Βελτίωση της νομοθεσίας και αποτίμησε ως θετικά τα μέτρα που έλαβε για την επίτευξη καλύτερης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στη χάραξη πολιτικής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η τεκμηριωμένη και συμμετοχική χάραξη πολιτικής αποτελούν βασική επιταγή για το μέλλον. Για το σκοπό αυτό, εκτιμά ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με όσους συμμετέχουν άμεσα στην εφαρμογή της Ενωσιακής νομοθεσίας, να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να διευρυνθεί η χρήση των μηχανισμών που δημιούργησε για την πραγματοποίηση των εκτιμήσεων επιπτώσεων και των αξιολογήσεων.

Περισσότερα