Έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

07/11/2019

Στις 16 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας που αποβλέπει στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα εργασιακά τους δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας, στην οργάνωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, καθώς και στο συντονισμό των κρατών μελών προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή του Ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου. Εκτιμάται ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία θα αποκτήσει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα το 2024.

Περισσότερα