Νέες προκλήσεις και προοπτικές για την απασχόληση των νέων στον αγροτικό τομέα

08/01/2020

Σε πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιγράφονται οι υφιστάμενες τάσεις απασχόλησης του ευρωπαϊκού αγροτικού δυναμικού και εξετάζονται οι δυνατότητες προσαρμογής του στις δομικές αλλαγές της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, της αγοράς εργασίας και του τρόπου αξιοποίησης των αγροτικών καλλιεργειών. Για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων, η μελέτη συστήνει την ηλικιακή ανανέωση του εργατικού δυναμικού και προτείνει την προσαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2020-27), προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εγκατάσταση των νέων, να βελτιωθεί η ποιότητα της απασχόλησης στην ύπαιθρο και να διευκολυνθεί η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στα αγροκτήματα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εκάστοτε περιοχής.

Περισσότερα