Οι δραστηριότητες της Ε.Ε. για το οικονομικό έτος 2020

08/01/2020

Σύμφωνα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2020, διαφαίνεται ότι το περιβάλλον θα αποτελέσει τη βασική μελλοντική προτεραιότητα. Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών βρίσκονται η επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. για το κλίμα, η εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η τόνωση της απασχόλησης και η υποστήριξη της νεολαία εξακολουθούν ως βασικές προτεραιότητες στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Επίσης, σημαντικές χρηματοδοτήσεις προβλέπονται για τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση της σύγκλισης, την ενθάρρυνση της έρευνας, την ενίσχυση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών, καθώς και την υποστήριξη των ΜΜΕ.

Περισσότερα