Μία νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ένωση

07/04/2020

Στις 10 Μαρτίου, η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της Ε.Ε., που αποσκοπεί στη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς και στη διασφάλιση της αυτονομίας της σε μία εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αύξησης του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Για την επίτευξη των στόχων, η στρατηγική προτείνει ένα σύνολο δράσεων που θα αφορούν στον εκσυγχρονισμό και στην απανθρακοποίηση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, στην εξασφάλιση της προμήθειας κρίσιμων πρώτων υλών, στην επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού της Ε.Ε. και στην αντιμετώπιση της έλλειψης αμοιβαίας πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί αναγκαία την υιοθέτηση νέας νομοθεσίας και κατευθυντήριες οδηγίες για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τη διαφύλαξη της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Περισσότερα