Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στο επίκεντρο της Ε.Ε.

07/04/2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ειδική στρατηγική που ανακοίνωσε για τις ΜμΕ, στοχεύει στη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προκειμένου να βοηθήσει τις πολυάριθμες ΜμΕ της Ένωσης να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις, ώστε να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στις παγκόσμιες αγορές και να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της Ε.Ε. για την «ψηφιακή πρωτοπορία» και την «πράσινη» μετάβαση. Για να διευκολυνθεί η δραστηριοποίηση των ΜμΕ εντός της Ένωσης, η Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης, που αφορά στην καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της Ενιαίας Αγοράς και προτείνει, μεταξύ άλλων, την επέκταση των ψηφιακών κόμβων καινοτομίας, την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την κατάρτιση των εργαζόμενων στις ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και τη δημιουργία ενός ενωσιακού προτύπου για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Περισσότερα