Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021

02/11/2020

Η μετάβαση της Ε.Ε. σε μια πράσινη και ψηφιακή εποχή καθώς και η ανάκαμψη από την υγειονομική κρίση αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Tο 2021, η Επιτροπή θα αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών που θα αποβλέπουν, κυρίως, στη δημιουργία μιας υγειονομικά ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην επιτυχή υλοποίηση της ψηφιακής μετάβασης. Επιπλέον, θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προστασία των ευπαθών ομάδων, για την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την ισχυροποίηση της θέσης της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο.

Περισσότερα