Εφαρμογή των νέων κανόνων για τη βιολογική παραγωγή στην Ε.Ε.

02/11/2020

Στις 8 Οκτωβρίου, σε γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίστηκε η 1η Ιανουαρίου 2022 ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου, που θα διέπει την παραγωγή, την εμπορία, τους ελέγχους και το διεθνές εμπόριο των βιολογικών προϊόντων. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στην απλούστευση των προτύπων πιστοποίησης και στην εναρμόνιση των μέτρων προφύλαξης, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια δικαίου. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ε.Ε. επιδιώκει την ενθάρρυνση του θεμιτού ανταγωνισμού, την πρόληψη της απάτης και ευελπιστεί ότι θα τονωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα βιολογικά προϊόντα. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα ομαδικής πιστοποίησης, ώστε να καταστεί εφικτή η βιολογική πιστοποίηση προϊόντων από μικροκαλλιεργητές. Επιπλέον, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των κανόνων βιολογικής παραγωγής και προβλέπεται η ανάπτυξη νέων εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Περισσότερα