Επήλθε συμφωνία για την Ψηφιακή Ευρώπη

22/01/2021

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο της Ε.Ε. συμφώνησαν για τη διάθεση 7,59 δις. ευρώ κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-27), σε δράσεις που θα συμβάλουν στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών και οικονομιών.
Το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα είναι συμπληρωματικό των υφιστάμενων προγραμμάτων που υποστηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση. Θα παρέχει χρηματοδότηση στους τομείς της πληροφορικής υψηλών επιδόσεων (2,22 δις.), της τεχνητής νοημοσύνης (2,06 δις.), της κυβερνοασφάλειας και εμπιστοσύνης (1,65 δις.), των προηγμένων τεχνολογικών δεξιοτήτων (0,58 δις), καθώς και της διαλειτουργηκότητας και ευρείας χρήσης των ψηφιακών δυνατοτήτων (1,07 δις.).

Περισσότερα