Μετασχηματισμός βασικών πολιτικών της Ε.Ε. για την επίτευξη των κλιματικών στόχων

05/08/2021

Στις 14 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρωτοβουλία «Fit for 55 in 2030», που αποβλέπει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η πρωτοβουλία αποτελείται από 15 νομοθετικές προτάσεις, που μετατρέπουν την πολιτική δέσμευση της Πράσινης Συμφωνίας για το φυσικό περιβάλλον, σε υποχρέωση για την Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών της Ε.Ε. (ETS), έναν μηχανισμό προσαρμογής των ορίων άνθρακα (CBAM), τροποποιήσεις των οδηγιών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, την αναθεώρηση των προτύπων CO2 για τα αυτοκίνητα, καθώς και τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα προστατεύει την ευρωπαϊκή βιομηχανία από τις εισαγωγές. Με αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα μειώσει τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου (GHG) κατά 55% έως το 2030 και φιλοδοξεί ότι η Ένωση θα καταστεί κλιματικά ουδέτερη το 2050.

Περισσότερα