25 νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα LIFE

05/08/2021

Το πρόγραμμα «LIFE» αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και στοχεύει στην εφαρμογή της Ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Το 2022 θα διατεθούν 580 εκ. ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, στην αποδοτικότητα των πόρων και στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στη μετάβαση προς καθαρές πηγές ενέργειας, στην ανάπτυξη βιώσιμων περιβαλλοντικών πολιτικών, στην εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων διακυβέρνησης, καθώς και σε ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή προτάσεων είναι από τις 22 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τις 7 Απριλίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους απευθείας στις Βρυξέλλες.

Περισσότερα