Αναθεώρηση των κανόνων για τη χρηματοδότηση των ενεργειακών υποδομών

03/11/2021

Η Ε.Ε. αναθεωρεί το κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει τα Διευρωπαϊκά Ενεργειακά Δίκτυα (ΔΕΔ-Ε), προκειμένου να βελτιωθεί ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των ενεργειακών υποδομών. Καθορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης, καθώς και τον τρόπο κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος. Με αυτό τον τρόπο, η Ένωση επιδιώκει την επίτευξη της ενεργειακής και της κλιματικής της πολιτικής που αφορούν στην απανθρακοποίηση, στην ενοποίηση της ενεργειακής αγοράς, στην ενθάρρυνση του ανταγωνισμού, στην προώθηση της βιωσιμότητας, καθώς και στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Για την επίτευξη των στόχων της, μεταξύ άλλων, θα ενισχύσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την κατανάλωση βιοαερίου, τη μεταφορά και αποθήκευση υδρογόνου, καθώς και την υιοθέτηση τεχνολογικών εξελίξεων και καινοτόμων λύσεων. Το νέο πλαίσιο θα διευκολύνει αφενός την επέκταση των ενεργειακών υποδομών μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων και αφετέρου την ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων εφοδιασμού από μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις.

Περισσότερα