Τέθηκε σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)

03/11/2021

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδρεύει στο Λουξεμβούργο και αποτελείται από ένα Γενικό Εισαγγελέα και εντεταλμένους ευρωπαϊκούς εισαγγελείς, που λειτουργούν με πλήρη ανεξαρτησία από τις εθνικές αρχές τους και είναι υπεύθυνοι για τη διαξαγωγή ποινικών ερευνών και διώξεων για υποθέσεις απάτης εις βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αποτέλεσμα της ενισχυμένης συνεργασίας 22 κρατών-μελών για τη θέσπιση συστήματος συντρέχουσας αρμοδιότητας μεταξύ της Ένωσης και των εθνικών αρχών. Προς το παρόν, στο νέο οργανισμό δεν συμμετέχουν η Δανία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σουηδία. Επίσης, προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και θα λογοδοτεί για τις εν γένει δραστηριότητές της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Περισσότερα