Δημιουργία ενιαίας πύλης για τις χρηματοδοτήσεις του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα (CulturEU)

10/12/2021

Στις 29 Νοεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε την ενιαία πύλη, προκειμένου να διευκολύνει τους ευρωπαϊκούς φορείς στην εξεύρεση του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα. Το CulturEU περιλαμβάνει 75 χρηματοδοτικές δυνατότητες, που παρέχουν 21 ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως η «Δημιουργική Ευρώπη», η «Ψηφιακή Ευρώπη», το «Erasmus+», το «LIFE» και ο «Ορίζοντας Ευρώπη».

Το CulturEU κατηγοριοποιεί τον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα σε 8 υποτομείς, κατατάσσει τις ενδιαφερόμενες οντότητες σε 6 διαφορετικές κατηγορίες και ταξινομεί τις δράσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης σε 12 κατηγορίες, προσαρμόζοντας έτσι την πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα