Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα

12/09/2022

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, κατά τη χρονική περίοδο 2022–25, θα διατεθούν 1,45 δις ευρώ για να διευκολυνθεί η δανειοδότηση των δημόσιων φορέων με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή πολιτικών για τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα. Με αυτό τον τρόπο, η Ένωση επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων εργασιακών δεξιοτήτων, στην προώθηση της ψηφιοποίησης, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην ενθάρρυνση βιώσιμων επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, στη βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων και των υδάτινων πόρων, καθώς και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. Προτεραιότητα θα δοθεί στους δημόσιους φορείς των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και σε αυτούς που εδρεύουν στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.

Περισσότερα