Νέοι κανόνες για ένα πιο ασφαλές διαδίκτυο

12/09/2022

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια νέα δέσμη μέτρων για τον καθορισμό προτύπων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών από τις εταιρείες τεχνολογίας στην Ένωση, με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση της διάδοσης παράνομου περιεχομένου και παραπληροφόρησης, καθώς και την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προώθηση της καινοτομίας σε μια ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά. Τα νέα μέτρα αποβλέπουν στην ταχεία αντίδραση έναντι της διακίνησης ηλεκτρονικού παράνομου υλικού από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και στην ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στη χρήση αλγορίθμων από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Περισσότερα