Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

02/04/2021

Η Διάσκεψη αποτελεί κοινό εγχείρημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου και της Επιτροπής και αποβλέπει στη διοργάνωση μίας σειράς εκδηλώσεων με τη συμμετοχή των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Βασικό μέλημα της Διάσκεψης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ένωσης και των πολιτικών της. Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί μία πολύγλωσση και διαδραστική, ψηφιακή πλατφόρμα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως ένα δημόσιο φόρουμ διαβούλευσης σε θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες και επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Για τη λειτουργία της Διάσκεψης θα συγκροτηθεί μία Εκτελεστική Επιτροπή και μία Ολομέλεια, που θα αποτελείται από εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων, των εθνικών κοινοβουλίων και των πολιτών. Οι εργασίες της Διάσκεψης προβλέπεται να ολοκληρωθούν, μέχρι την άνοιξη του 2022, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αξιοποίηση των συμπερασμάτων της για το μέλλον της Ένωσης.

Περισσότερα