Εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία

02/06/2021

Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2021-27), η Ε.Ε. θα διαθέσει, μέσω του «Ορίζων Ευρώπη», 95,5 δις. ευρώ σε δράσεις που θα αποβλέπουν στην επιβράβευση της επιστημονικής αριστείας και στη μεταρρύθμιση και βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας. Βασική αποστολή του νέου προγράμματος είναι η καλύτερη σύνδεση της Έρευνας και Καινοτομίας με τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών. Για το σκοπό αυτό, θα δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της πανδημίας COVID-19, στην προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της ψηφιακής μετάβασης, στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, των τροφίμων και των υδάτινων πόρων, στην ενίσχυση των Μ.Μ.Ε., καθώς και σε καινοτόμες δράσεις στον τομέα της υγείας. Είναι αξιοσημείωτο ότι το νέο πρόγραμμα θα είναι ενισχυμένο κατά 18,5 δις. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και ότι για πρώτη φορά προβλέπεται και ειδικός προϋπολογισμός για τον πολιτιστικό και το δημιουργικό κλάδο.

Περισσότερα