Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του «LIFE»

02/06/2021

Το πρόγραμμα «LIFE» αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και στοχεύει στην εφαρμογή της Ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2021-27), το «LIFE» θα διαθέσει 5,4 δις. ευρώ, έναντι 3,46 δις. ευρώ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2014-20), σε δράσεις που θα αφορούν στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, στην αποδοτικότητα των πόρων, στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της ποιότητας ζωής, στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στη μετάβαση προς καθαρές πηγές ενέργειας, στην ανάπτυξη βιώσιμων περιβαλλοντικών πολιτικών, στην εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων διακυβέρνησης, καθώς και σε ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερα