Σε εξέλιξη η διαδικασία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2022

03/11/2021

Κοινή βούληση των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. είναι ο προϋπολογισμός του 2022 να αντικατροπτίζει την πληθώρα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση και να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εξασφάλιση θετικού και απτού αντικτύπου στη ζωή των πολιτών. Βασικές πολιτικές πρωτεραιότητες του προϋπολογισμού αποτελούν η ανάκαμψη από την υγειονομική κρίση της COVID-19, η τόνωση των επενδύσεων και η αντιμετώπιση της ανεργίας, η αξάλειψη της παιδικής φτώχειας, καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της Ένωσης. Στην αρχική πρόταση της Επιτροπής που ανέρχεται σε 167,8 δις. ευρώ, το Ε.Κ. προτείνει αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 171,8 δις. ευρώ που περιλαμβάνουν την ενίσχυση προγραμμάτων, όπως του «Ορίζων Ευρώπη» (+305 εκ. ευρώ), του «LIFE» (+171 εκ. ευρώ), του «Erasmus +» (+137 εκ. ευρώ), του «4ου Προγράμματος για τη Υγεία» (+80 εκ. ευρώ), της «Ψηφιακής Ευρώπης» (+71 εκ. ευρώ) και του «RescEU» (+10 εκ. ευρώ).

Περισσότερα