Μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (Κ.Γ.Π.)

23/12/2021

Η νέα Κ.Γ.Π. θα έχει ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη των φιλικών προς το κλίμα και το περιβάλλον πρακτικών και αποβλέπει την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών περιβαλλοντικών στόχων, όπως τη μείωση κατά 50% της χρήσης των φυτοφαρμάκων και κατά 20% των λιπασμάτων μέχρι το 2030. Θα υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, την αύξηση της βιολογικής γεωργίας, την προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας και θα ενισχύσει δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας. Για την επίτευξη των στόχων, δίνονται αφενός οικονομικά κίνητρα προσανατολισμένα στις επιδόσεις και αφετέρου μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών σχεδίων. Είναι αξιοσημείωτο ότι θα συσταθεί ένα μόνιμο αποθεματικό, με ετήσιο προϋπολογισμό 450 εκ. ευρώ, για να στηρίζει τους αγρότες σε περιόδους αστάθειας των αγορών. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα