Νέα πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της καινοτομίας

12/09/2022

Η πρωτοβουλία «Scale-up Europe» αποβλέπει στη στήριξη των εταιρειών τεχνολογίας και των νεοφυών επιχειρήσεων υπερπροηγμένης τεχνολογίας προκειμένου να διαδραματίσουν κινητήριο ρόλο στη διασφάλιση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού μέλλοντος της Ένωσης, της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της και της μείωσης των τεχνολογικών της εξαρτήσεων. Για την επίτευξη των στόχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο θεματολόγιο καινοτομίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα διαθέσει 10 δις ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των κυβερνοαπειλών, στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ανάπτυξη της αγροτεχνολογίας, στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, στην προστασία της υγείας των πολιτών και στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης. Η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία, με κεφάλαια 100 εκ. ευρώ, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων.

Περισσότερα