Πρώτη προκήρυξη για τη σύσταση 2 καινοτόμων αστικών εταιρικών σχέσεων

12/09/2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Αστικής Ατζέντας για την Ε.Ε. (UAEU), ανέλαβε την πρωτοβουλία σύστασης δύο εταιρικών σχέσεων, διάρκειας 3 χρόνων, με αντικείμενο τις πράσινες πόλεις και τον βιώσιμο αστικό τουρισμό. Η εταιρική σχέση με θέμα τις πράσινες πόλεις θα επικεντρωθεί στην απόκτηση τεχνογνωσίας που συμβάλλει στην ανάπτυξη «πράσινων» και «μπλε» υποδομών στις πόλεις. Επιπλέον, αποβλέπει στην ενθάρρυνση βιώσιμων αστικών πολιτικών, καθώς και στη διάθεση των Ενωσιακών πόρων σε δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Η εταιρική σχέση με θέμα τον βιώσιμο τουρισμό θα επικεντρωθεί στον ρόλο που διαδραματίζει ο αστικός τουρισμός στην ανάπτυξη της βιώσιμης αστικής οικονομίας, στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικού αντίκτυπου, καθώς και σε πρακτικές αποσυμφόρησης των τουριστικών ροών στις πόλεις. Οι τοπικές αρχές μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερα