Καθορισμός Ενωσιακών κανόνων για την προστασία των κατώτατων μισθών

04/11/2022

Στις 4 Οκτωβρίου, εγκρίθηκε νέα οδηγία, που επιδιώκει να βελτιώσει την επάρκεια των κατώτατων μισθών και να ενισχύσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να διασφαλιστούν δίκαιοι μισθοί και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Μολονότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη να θεσπίσουν μηχανισμούς αξιόπιστης παρακολούθησης του κόστους ζωής, ώστε οι κατώτατοι μισθοί να είναι επαρκείς και να αντιμετωπίζονται φαινόμενα όπως η ψευδοαυτοαπασχόληση, η μη καταγραφή υπερωριών και η εντατικοποίηση της εργασίας. Τα κράτη μέλη οφείλουν να προσαρμόσουν τις εθνικές νομοθεσίες τους στους νέους κανόνες, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του 2024.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα