Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης

ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Directorates – General and Services
Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

European External Action Service (EEAS)
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

D.G. Agriculture and Rural Development (AGRI)
Γ.Δ. Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

D.G. Budget (BUDG)
Γ.Δ. Προϋπολογισμού

D.G. Climate Action (CLIMA)
Γ.Δ. Δράση για το κλίμα

D.G. Communication (COMM)
Γ.Δ. Επικοινωνία

D.G. Competition (COMP)
Γ.Δ. Ανταγωνισμός

D.G. Digital Single Market (CΟΝNECT)
Γ.Δ. Ενιαία Ψηφιακή Αγορά

D.G. Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Γ.Δ. Oικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

D.G. Education and Culture (EAC)
Γ.Δ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός

D.G. Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Γ.Δ. Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη

D.G. Energy (ENER)
Γ.Δ. Ενέργεια

D.G. Environment (ENV)
Γ.Δ. Περιβάλλον

D.G. Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA)
Γ.Δ. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

D.G. Health and Food Safety (SANTE)
Γ.Δ. Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων

D.G. Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)
Γ.Δ. Ανθρωπιστική Βοήθεια και Προστασία του Πολίτη

D.G. Human Resources and Security (HR)
Γ.Δ. Ανθρώπινοι Πόροι και Ασφάλεια

D.G. Informatics (DIGIT)
Γ.Δ. Πληροφορικής

D.G. Internal Market, Industry Enterpreneurship & SME's (GROW)
Γ.Δ. Εσωτερική αγορά, Επιχειρήσεις και ΜμΕ

D.G. International Cooperation and Development (DEVCO)
Γ.Δ. Διεθνής Συνεργασία και Ανάπτυξη

D.G. Interpretation (SCIC)
Γ.Δ. Διερμηνεία

D.G. Justice (JUST)
Γ.Δ. Δικαιοσύνη

D.G. Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Γ.Δ. Θαλάσσια Πολιτκή και Αλιεία

D.G. Migration and Home Affairs (HOME)
Γ.Δ. Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις

D.G. Mobility and Transport (MOVE)
Γ.Δ. Κινητικότητα και Μεταφορές

D.G. Neighborhood and Enlargement Negotiations (NEAR)
Γ.Δ. Γειτονία και Διεύρυνση

D.G. Regional and Urban Policy (REGIO)
Γ.Δ. Περιφερειακή και Αστική πολιτική

D.G. Research and Innovation (RTD)
Γ.Δ. Έρευνα και Καινοτομία

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής

D.G. Τaxation and Customs Union (TAXUD)
Γ.Δ. Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση

D.G. Trade (TRADE)
Γ.Δ. Εμπορίου

D.G Translation (DGT)
Μεταφραστική Υπηρεσία

Central Library
Κεντρική Βιβλιοθήκη

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Aπάτης

European Political Strategy Centre (EPSC)
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής Στρατηγικής

EUROSTAT (ESTAT)
Στατιστική Υπηρεσία της Επιτροπής

Historical Archives
Ιστορικά Αρχεία

Infrastructures and Logistics - Brussels (OIB)
Υποδομές και Διοικητική Υποστήριξη - Βρυξέλλες

Infrastructures and Logistics - Luxemburg (OIL)
Υποδομές και Διοικητική Υποστήριξη - Λουξεμβούργο

Internal Audit Service (IAS)
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Joint Research Centre (JRC)
Κοινό Κέντρο Έρευνας

Legal Service (SJ)
Νομική Υπηρεσία

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων

Publication Office (OPOCE)
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων

Secretariat General of the European Commission
Γενική Γραμματεία της Επιτροπής (SG)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ACR+
Δίκτυο Δήµων και Περιφερειών για την Ανακύκλωση και τη Βιώσιµη Διαχείριση Πόρων

AEBR (Association of European Border Regions)
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Μεθοριακών Περιφερειών

AEM (European Association of Mountains Areas)
Ευρωπαϊκός Ένωση Ορεινών Περιοχών

AER (Assembly of European Regions)
Συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών

AFE-INNOVNET
Δίκτυο Καινοτοµίας για το ευ ζην των ηλικιωµένων

ARC (Airport Regions Conference)
Συνέδριο Περιφερειών με Αεροδρόμια

AREPO
Δίκτυο Ευρωπαϊκών περιφερειών για την προστασία και την προώθηση των προϊόντων προέλευσης

Association of European Chambers of Commerce and Industry
Ενωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Βιομηχανίας και Εμπορίου

CCRE (Council of European Municipalities and Regions)
Συμβούλιο των Κοινοτήτων και Περιφερειών της Ευρώπης

CRPM (Peripheral Maritime Regions of Europe)
Παραθαλάσσιες Περιφέρειες της Ευρώπης

EAI (European Alliance for Innovation)
Eυρωπαϊκό Δίκτυο για την καινοτομία

European Local Transport Information Service
Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ευρωπαϊκές Τοπικές Μεταφορές

EFUS (European Forum for the Urban Security)
Ευρωπαϊκό Φόρουµ για την Ασφάλεια σε Αστικές περιοχές

EIPA (European Institute of Public Administration)
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Δημόσιας Διοίκησης

ELISAN
Ευρωπαϊκό δίκτυο για την τοπική ένταξη και την κοινωνική δράση

Energy cities
Δίκτυο πόλεων για την προαγωγή βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών

ENSA
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Αρχών

ERISA (European Regional Αssociation in The Information Society)
Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Ένωση για την Κοινωνία της Πληροφορίας

ERLAI
Δίκτυο τοπικών αρχών για την προώθηση πολιτικών ένταξης των μεταναστών

Eurocities /Car Free Cities
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων

European Network of Heath Promotion Agencies
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προώθησης Φορέων Υγείας

European Social Network
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο

European Textile Collectivities Association
Ενωση Ευρωπαϊκών Συντεχνιών Υφαντουργίας

FEDETON (Federation Europeene de Destination Touristiques Nautiques)
Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος των Θαλάσσιων Τουριστικών Προορισμών)

FEDRE (Foundation for the Economy and sustainable Development of the Regions in Europe)
Ίδρυμα για την Οικονομία και την Αειφόρο Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ευρώπης

GMO-Free
Ευρωπαϊκό δίκτυο περιφερειακών και τοπικών αρχών για την προστασία της περιοχής τους από τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς

ICLEI: International Council for Local Environmental Initiatives
Διεθνές Συμβούλιο για την προστασία του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο

Local Government and Public Service Reform Initiative
Υπηρεσία Αναμόρφωσης Τοπικών Κυβερνήσεων και Δημοσίων Υπηρεσιών

Local Government Information Unit
Κέντρο Πληροφοριών για Τοπικές Κυβερνήσεις

ManagEnergy
Προώθηση της Ενεργειακής Επάρκειας

NECSTOUR (Network of European Regions for a Sustainable and a Competitive Tourism)
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το Βιώσιμο και Ανταγωνιστικό Τουρισμό

OECD/ Organisation for Economic Co-operation and Development
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Organisation of World Heritage Cities
Οργανισμός Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς

PARTENALIA
Δίκτυο συνεργασίας ευρωπαϊκών τοπικών αρχών

ISLENET
Δίκτυο ευρωπαϊκών νησιών για την ενέργεια και το περιβάλλον

SOLIDAR
Προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης

The European Region of the Year
Η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της Χρονιάς

Twinning
Iστοσελίδα για τις αδελφοποιήσεις

U.S. Agency for International Development
ΗΠΑ Υπηρεσία για τη Διεθνή Ανάπτυξη

UIRR (International Union of combined Rail-Road transport companies)
Διεθνής Ένωση εταιριών συνδυασμένων οδικών - σιδηροδρομικών μεταφορών

United Cities and Local Governments
Ενωμένες πόλεις και τοπικές κυβερνήσεις

World Health Organisation / Healthy Cities
Οργανισμός Παγκόσμιας Υγείας / Υγιείς πόλεις